Kits for BioMajesty® JCA-BM6010/C: HDL-C Immuno FS