Kits for BioMajesty® JCA-BM6010/C: Antistreptolysin O FS