Kits for BioMajesty® JCA-BM6010/C: HbA1c net FS

Cat. No.Kit size
R1R2
1 3348 99 10 9621800 (6 x 300 tests)1800 (6 x 300 tests)
1 3348 99 10 964320 (2 x 160 tests)320 (2 x 160 tests)

Downloads

Safety data sheets

Safety data sheets


Product-related kits/documents:

Kitsrespons®, Sysmex BX, System kits
ReagentHbA1c net FS
Calibrator(s)TruCal HbA1c net
Control(s)TruLab HbA1c net
Supplementary reagentsHbA1c net Hemolyzing Solution